موارد زیر از جمله مهمترین مأموریت های مرکز آپا دانشگاه بجنورد می باشند :

  • مطالعه و تهیه ابزارهای لازم در جهت شناسایی و تحلیل باج افزارها
  • ارزیابی امنیتی شبکه های کامپیوتری سازمان ها
  • آزمون نفوذپذیری شبکه های رایانه ای
  • امداد رخدادهای رایانه ای
  • اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در حوزه امنیت سایبری

 

فعالیت‌های مرکز آپا دانشگاه بجنورد را در حوزه آگاهی رسانی می‌توان در ۳ گروه دسته بندی کرد :

  • تغییر و ارتقای نگرش مدیران و بستر سازی در دیدگاه‌های مدیریتی
  • آگاهی رسانی و ارتقای دانش عمومی جامعه از امنیت فضای تبادل اطلاعات
  • ارتقای دانش و توان فنی متخصصین حوزه فناوری اطلاعات